Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Rừng loạn
 
đỏ
        gấc
                da cây
                        nhiệt đới
                mắt
                        mùa nghịch
                                        thống kêu
xanh
gió
        thổi
                rách trời
                                                trống hoác
hỗn loạn
                rừng
 
                chạy
          lửa
                        rượt
          đất
                        nẻ
 
hạt mầm liếm đắng bụi tro

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021