Hoàng Phủ Ngọc Tường
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Gặp gỡ Trần Dần: Ðối thoại mất ngủ  (tiểu luận / nhận định) 
... Chống công thức là đi tìm cái chưa biết. Cái mới là cái chưa biết. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018