Alarcón Folgar, Romelia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phản kháng  (thơ) 
Thơ đang sống lưu vong, / không ai cần điều gì ở nó. / Bộ áo óng ả của nó / trở thành vô dụng / ngày nào còn những kẻ chết chưa chôn / vất vưởng trên những đường phố của đất nước này... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Lá thư bất kính, gửi Giê-su Ki-tô  (thơ) 
Ki-tô, / ông hãy xuống khỏi thập giá và rửa hai bàn tay của ông, / rửa hai đầu gối và hông, / chải tóc, / mang dép vào / và hoà những bước chân của ông vào những bước chân / của những kẻ đang tìm kiếm ông... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018