Cadenas, Rafael
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những thoả thuận  (thơ) 
Hãy thoả thuận với nhau nhé, bài thơ. / Ta sẽ không bắt buộc mi nói những gì mi không muốn nói / và mi sẽ không khăng khăng kháng cự lại những ước muốn của ta. / Chúng ta đã đấu vật với nhau quá nhiều rồi. / Tại sao ta cứ phải làm cho mi giống với hình ảnh của ta / khi mi biết những điều mà ta không ngờ tới? / Hãy thoát khỏi ta. / Hãy ra đi không liếc nhìn trở lại. / Hãy tự cứu mình trước khi quá trễ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018