Avidan, David
tiểu sử &  tác phẩm 

DAVID AVIDAN sinh tại Tel-Aviv năm 1934, tác giả 19 tập thơ, còn là một họa sĩ, một nhà điện ảnh. Cùng với Yehuda Amichai, Dan Pagis, Nathan Zach, ông được coi như một người sử dụng tiếng Hy-bá lỗi lạc trong các nhà thơ hiện đại của Israel.

tác phẩm

Tường trình ngẫu tác về tình hình nền thi ca trẻ ở New York  (thơ) 
Có hứng thú gì hay không đối với một thi sĩ Hy-bá nói hai thứ tiếng / Khi được sống một năm hay hai ở New York City và được đặt chân hay / Tay – hay bất cứ thứ gì khác có thể đặt – vào cộng đồng các thi sĩ... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018