Ðỗ Lê Anh Đào
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sẽ là Mở Miệng, nếu thấy nhu cầu  (phỏng vấn) 
Đỗ Lê Anh Đào phỏng vấn Lý Đợi, Bùi Chát và Khúc Duy về Mở Miệng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018