Groom, Kelle
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài tụng ca cho chiếc Toyota của tôi  (thơ) 
Qua những lỗ trên ván sàn như những cửa sổ mở / trên mặt đường dưới chân tôi, qua các cửa sổ / băng sau luôn luôn tuột xuống cứ như / bị quay bởi bọn con nít vô hình, chúng tới / tìm những cây nấm mọc trong tấm thảm / tốt tươi nhờ lượng mưa không hạn chế... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018